Przyjmowanie skarg, wniosków i petycji

Skargi, wnioski i petycje

 

Skargi i wnioski

Podstawa prawna:

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy art. 221-259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) oraz przepisy Zarządzenia nr 53/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone: pisemnie, faxem, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski do protokołu przyjmują wyznaczeni pracownicy Działu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, w siedzibie przy ul. Fabrycznej 1, pokój nr 36, w godzinach urzędowania.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku lub Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy W Słupsku przyjmują klientów w sprawach skarg, wniosków dotyczących funkcjonowania i organizacji pracy Urzędu w każdy czwartek, w godzinach od 13.00 do 16.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Fabrycznej 1, pokój nr 25. Kontakt osobisty możliwy jest po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania. W przypadku, gdy czwartek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie klientów odbywa się w najbliższy dzień powszedni, na zasadach określonych powyżej.

Obsługą oraz ustalaniem kolejności przyjęć klientów zajmuje się sekretariat W przypadku złożenia skargi lub wniosku ustnie, sporządzany jest protokół, który zawiera dane osobowe wnoszącego skargę, wniosek i zwięzły opis przedmiotu sprawy.

 

Załatwianie skarg i wniosków:

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku załatwia skargi i wnioski wg właściwości. Jeżeli Dyrektor nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej skargi lub wniosku, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazuje skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego albo wskazuje właściwy organ. Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski załatwiane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

W razie niezałatwienia sprawy W terminie, informuje się wnoszącego o przyczynie niedotrzymania przepisanego terminu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.

O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się wnoszącego.

 

Opłaty:

Skargi i wnioski w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie podlegają opłacie skarbowej.

 

Petycje

Podstawa prawna:

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji regulują przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

 

Petycje składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy W Słupsku niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe petycji, datę jej złożenia, imię i nazwisko albo nazwę wnoszącego lub podmiotu, w imieniu którego petycja jest składana.

Powyższa informacja jest aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania.

 

Załatwianie petycji:

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy W Słupsku załatwia petycje w ramach swojej właściwości. Jeżeli Dyrektor nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej petycji, przesyła ją niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni, właściwemu organowi zawiadamiając o tym wnoszącego petycję.

Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w przepisach ustawy (np. brak oznaczenia podmiotu, miejsca zamieszkania, siedziby podmiotu, adresu do korespondencji), pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Petycja powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy.

Jeżeli w ciągu jednego miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

W przypadku zarządzenia łącznego rozpatrzenia petycji, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy W Słupsku ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje, nie dłuższy niż dwa miesiące.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy W Słupsku zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku petycji wielokrotnej, Dyrektor ogłasza W Biuletynie Informacji Publicznej sposób jej załatwienia. Ogłoszenie zastępuje zawiadomienie.

 

Opłaty:

Złożenie petycji nie podlega opłacie skarbowej.

Wytworzył:
(2021-02-10)
Udostępnił:
Setnik Daniel
(2021-02-10 11:38:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Anioł Anita
(2022-05-23 10:47:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki