Rejestry

WYKAZ REJESTRÓW
 
Dział Organizacyjny
- Rejestr zarządzeń
- Rejestr skarg i wniosków
- Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych
- Rejestr zezwoleń na pracę poza  godzinami ustalonymi w regulaminie Pracy PUP
- Rejestr poleceń wyjazdów służbowych
- Rejestr pełnomocnictw i upoważnień do wykonywania określonych czynności
- Rejestry korespondencji przychodzącej
- Rejestr druków ścisłego zarachowania
- Rejestr pism wychodzących
- Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 
 
Dział Ewidencji, Świadczeń i Archiwizacji
- Rejestr spraw dotyczących bezrobotnych z zakresu ewidencji
- Rejestr spraw dotyczących bezrobotnych z zakresu ustalania statusu bezrobotnego
- Rejestr spraw dotyczących bezrobotnych z zakresu ustalania uprawnień do zasiłku
- Rejestr spraw dotyczących bezrobotnych z zakresu ustalania zwrotu nienależnie pobranych  świadczeń
- Rejestr spraw dotyczących bezrobotnych  z zakresu odwołań i zażaleń od decyzji
- Rejestr zaświadczeń wydanych na pisemne wnioski bezrobotnych i poszukujących pracy
- Rejestr udostępnionych i uzyskanych informacji ze zgromadzonych zbiorów
- Rejestr – współdziałanie z innymi urzędami, instytucjami i stowarzyszeniami
 
Dział Finansowo- Księgowy
- Rejestr druków ścisłego zarachowania
- Księga środków trwałych
 
Dział Instrumentów Rynku Pracy
- Rejestr umów w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie
  działalności  gospodarczej
- Rejestr dotacji na dodatkowe miejsca pracy
- Rejestr  zawartych umów o organizację stażu zawodowego
- Rejestr  zawartych umów o organizację przygotowania zawodowego
- Rejestr pism wychodzących
- Rejestr bezrobotnych, którym refundowane są koszty dojazdów do pracy, dodatki
  aktywizacyjne oraz stypendia za kontynuowanie nauki
- Rejestr zawartych umów o organizację prac interwencyjnych
- Rejestr zawartych umów o organizację robót publicznych
- Rejestr zawartych porozumień w sprawie prac społecznie użytecznych
- Rejestr zawartych umów o refundację części kosztów wynagrodzenia osób do 30 roku życia
  (rejestr na lata 2016-2018)
 
Dział Usług Rynku Pracy
- Rejestr elektroniczny pracodawców
- Rejestr elektroniczny kart usług doradczych
- Rejestr szkoleń indywidualnych i grupowych
- Rejestr wydanych decyzji dotyczących refundacji kosztów dojazdów na szkolenia,
  koszty egzaminów oraz decyzje do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
 
 
 
Udostępnianie danych z rejestrów.
Dane zgromadzone w prowadzonych rejestrach publicznych udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 29). Dane udostępnia się na warunkach, w sposób zakresie i terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu - dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych (CD-ROM, DVD-ROM). Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawniona zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, do którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w tym zakresie.
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych udostępnia się na żądanie organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

 

Wytworzył:
Jolanta Golec
Udostępnił:
Kuc Andrzej
(2007-05-18 13:21:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Anioł Anita
(2022-05-23 11:11:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki