Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu w Słupsku

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-07.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • część dokumentów, zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików .pdf (skan dokumentu). Przykładem takich informacji są: dokumenty pochodzące od podmiotów zewnętrznych (protokoły z kontroli), które zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej, wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany),
 • informacje opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy.
 • nieproporcjonalne obciążenie – dotyczy archiwalnych informacji Biuletynu Informacji Publicznej.
 • treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

 Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Ostatnia aktualizacja oświadczenia nastąpiła dnia: 2024-03-19.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daniel Setnik, it@pup.slupsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59 846 09 65. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności składać na adres poczta@pup.slupsk.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 • Budynek przy ul. Leszczyńskiego 8 usytuowany jest bezpośrednio przy parkingu z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażono w podjazd dla wózków prowadzący do wejścia bocznego. Wejście główne nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek przy ul. Fabrycznej 1 usytuowany jest w odległości ok. 30 m od parkingu bez wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • Budynek przy ul. Leszczyńskiego 8 posiada trzy kondygnacje. W budynku nie ma wind. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze budynku do którego prowadzi podjazd. W pozostałej części budynku nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek przy ul. Fabrycznej 1 posiada cztery kondygnacje. Powiatowy Urząd Pracy zajmuje jedno pomieszczenie na parterze budynku oraz kondygnację trzecią i czwartą.

W wejściu do budynku platforma schodowa umożliwiająca dotarcie na pierwszą kondygnację.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek przy ul. Leszczyńskiego 8. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze Urzędu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Budynek przy ul. Leszczyńskiego 8. Miejsce parkingowe usytuowane jest bezpośrednio przy budynku obok podjazdu dla wózków prowadzącego do wejścia bocznego.
 • Budynek przy ul. Fabrycznej 1 nie posiada miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.


Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Pięciu pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ukończyło Kurs języka migowego - II poziom, co umożliwia na miejscu, w Urzędzie porozumiewanie się z osobami niesłyszącymi.


 

Wytworzył:
Piotr Świniarski
(2015-08-17)
Udostępnił:
Świniarski Piotr
(2015-08-17 13:58:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Setnik Daniel
(2024-03-19 12:55:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki