Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Instrukcją Kancelaryjną, wprowadzoną zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku nr 53/2017 z dnia 27.12.2017 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresie działania składnicy akt, dostępnym w zakładce „Zarządzenia”.

Sprawy wpływające do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ewidencjonowane są przez sekretariat w postaci papierowej i elektronicznej, a następnie kierowane do Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora, który dekretuje je wskazując pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za załatwienie sprawy.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku udostępnia wszystkim klientom narzędzie w postaci Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na platformie ePUAP, które ułatwi terminowe wnoszenie spraw i dostarczanie dokumentów bez konieczności osobistego stawienia się w Urzędzie, czy przesyłania ich tradycyjną pocztą.

Korzystanie z platformy ePUAP jest bezpłatne i umożliwia podpisywanie wnoszonych spraw i dokumentów darmowym podpisem elektronicznym zwanym "Profilem Zaufanym".

Sprawy wnoszone tą drogą, aby rodziły skutek prawny, muszą być opatrzone wspomnianym wyżej Profilem Zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu - Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1797).

Pierwszym krokiem do uzyskania Profilu zaufanego, jest rejestracja i założenie konta w serwisie www.epuap.gov.pl

Tam też znajduje się instrukcja krok po kroku, jak dokonać rejestracji własnego konta.

Drugim krokiem jest uzyskanie Profilu Zaufanego, co wymaga osobistego stawienia się z dokumentem tożsamości w ciągu 7 dni od utworzenia konta na platformie ePUAP, w pukcie potwierdzającym . Punktem takim może być oddział ZUS, urząd skarbowy lub organ administracji rządowej i samorządowej (jeśli posiada takie uprawnienie). Nie musi być to instytucja właściwa dla miejsca zamieszkania obywatela, co jest dodatkowym ułatwieniem. Wykaz takich punktów znajduje się na ePUAP.

Aby założyć sprawę, wypełnić dostępny pod poniższym linkiem formularz (wyróżnik wzoru pisma ogólnego), można dołączyć do niego dokument w postaci pliku np. odt, ods, doc, docx, gif, jpg (jpeg), rtf, pdf, tif, txt, xls, xlsx, xml, a następnie podpisać go ww. podpisem elektronicznym. Wielkość załączonego pliku może wynosić maksymalnie 3,5 MB.

Poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP można składać następujące rodzaje pism: decyzja, informacja, odwołanie, opinia, podanie, postanowienie, skarga, wezwanie, wniosek, zaświadczenie, zawiadomienie, zażalenie, inne pismo.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje dodatkowo rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania  i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46), ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 870) oraz „Szczegółowe zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku”, wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku nr 53/2016 z dnia 23 listopada 2016 r., dostępne w zakładce „Przyjmowanie skarg, wniosków i petycji”.

Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 902) oraz zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie udostępniania informacji publicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku", udostępnionym w zakładce „Dostęp do informacji publicznej”.

Udostępnianie danych osobowych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe udostępniane są na pisemny, umotywowany wniosek chyba, że przepisy innych ustaw stanowią inaczej. Wniosek powinien zawierać w szczególności: nazwę (imię i nazwisko), adres, podpis wnioskodawcy, precyzyjne określenie zakresu żądanych informacji, podanie do czego informacje będą wykorzystywane, podanie podstawy prawnej umożliwiającej udzielenie informacji, wskazanie danych (imię i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, itp.) umożliwiających wyszukanie w zbiorze żądanych informacji.

Wytworzył:
Anita Anioł
(2017-04-13)
Udostępnił:
Setnik Daniel
(2017-04-13 11:54:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Anioł Anita
(2023-12-13 09:32:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki