kontrole zewnętrzne urzędu własnego

 

 

20.02.2008

Opinia-SPORZL1.1-PUP-GS

Pobierz (PDF)

20.02.2008

Opinia-SPORZL1.5-PUP-GS

Pobierz (PDF)

 20.02.2008

Raport-SPORZL1.1-PUPGS

Pobierz (PDF)

20.02.2008

Raport-SPORZL1.5-PUPGS

 Pobierz (PDF)

16.06.2009

Protokół Nr 5/2009 z kontroli w PUP przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu

Pobierz (PDF)

03.12.2009

Protokół z kontroli 5% wydatków w 2009 roku

Pobierz (PDF)

07.07.2010

Kontrola projektu EUROKARIERA

Pobierz (PDF)

09.04.2010

Realizacja pożyczek udzielonych na podjęcie działalności  gospodarczej i utworzenie dodatkowych miejsc pracy w latach 1993-1994 w odniesieniu do spraw niezakończonych

Pobierz (PDF)

10.02.2010

Protokół kontroli sprawdzającej akta osobowe i wydatki na wynagrodzenia za lata 2008-2009

Pobierz (PDF)

23.06.2010

Rozwój i upowszechnianie usług rynku pracy - kontynuacja

Pobierz (PDF)

28.07.2010

Wyniki kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku dot. projektu EUROKARIERA

Pobierz (PDF)

14.03.2011

Informacja Pokontrolna Nr I/16/2011/01

Pobierz (PDF)

10.05.2011

Informacja Pokontrolna Nr II/30/2011/01

Pobierz (PDF)

03.06.2011

Protokół z kontroli wydatków z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej, prawidłowości gospodarowania mieniem, stopnia i sposobu wdrożenia kontroli zarządczej oraz zasad organizacji stanowisk pracy, za lata 2010 - 2011

Pobierz (PDF)

21.12.2011

Informacja  Pokontrolna nr I/93/2011/01 dotycząca przeprowadzonej przez WUP w Gdańsku w dniu 13-15.12.2011 r. kontroli realizowanego przez PUP w Słupsku Projektu "Kariera bez barier" POKL.06.01.01-22-022/11

Pobierz (PDF)

16.01.2012

Dot. kontroli realizacji Projektu nr POKL.06.01.01-22-022/11 "Kariera bez barier"

Pobierz (PDF)

15.03.2012

Informacja  Pokontrolna nr II/17/2012/01 dotycząca przeprowadzonej przez WUP w Gdańsku w dniach 13-15.03.2012 r. kontroli realizowanego przez PUP w Słupsku Projektu "Kariera bez barier" POKL.06.01.01-22-022/11

Pobierz (PDF)

18.05.2012

Informacja Pokontrolna Nr I/30/2012/01. Kontrola planowa projektu "Profesjonalna kadra 2012-2013"

Pobierz (PDF)

17.07.2012

Protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzonej w dniach 03-17.07.2012 r.

Pobierz (PDF)

26.09.2012

Zalecenia pokontrolne Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące kontroli w przedmiocie:
1) Realizacji zadań z zakresu usług i instrumentów rynku pracy w     ramach, wyodrębnionego w Powiatowym Urzędzie Pracy, Centrum Aktywizacji Zawodowej,
2) Zasadności wydatków na szkolenia pracowników Urzędu za okres 01.01.2010 do dnia kontroli,
   przeprowadzonej w dniach 20-21.09.2012 r.

Pobierz (PDF)

06.08.2012

Informacja Pokontrolna Nr VI/51/2012/01 przeprowadzona przez WUP w Gdańsku w dniach 24-26.07.2012 r. dotycząca realizowanego przez PUP w Słupsku projektu POKL.06.01.03-22-011/08 pod nazwą EUROKARIERA

Pobierz (PDF)

16.05.2013

Informacja pokontrolna nr II/49/2013/01 z dnia 16.05.2013 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.  Projekt Profesjonalna kadra 2012-2013

Pobierz (PDF)

29.01.2013

Informacja pokontrolna nr III/5/2013/1 z dnia 29.01.2013 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku ? Projekt ?Kariera bez barier?

Pobierz (PDF)

06.05.2013

Protokół nr 1/2013 z dnia 06.05.2013 r. z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku przez zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w dniu 26 kwietnia 2013

Pobierz (PDF)

07.05.2013

Protokół z dnia 30.04.2013 r. z kontroli publikacji obligatoryjnych informacji publicznych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego

Pobierz (PDF)

31.01.2013

Wystąpienie Państwowej Inspekcji Pracy w Słupsku z dn. 31.01.2013

Pobierz (PDF)

03.09.2013

Informacja pokontrolna nr VII/82/2013/01. Kontrola planowa Projektu "Eurokariera"

Pobierz (PDF)

28.10.2013

Informacja pokontrolna Nr I/97/2013/01 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Pobierz (PDF)

30.03.2015

Protokół nr 5/2014 z kontroli przeprowadzonej w PUP                 w Słupsku w dniu 09.10.2014 r.

Pobierz (PDF)

30.03.2015

Informacja pokontrolna z dnia 24.06.2014 r. przeprowadzona przez WUP w Gdańsku

Pobierz (PDF)

30.03.2015

Wojewoda Pomorski - uwagi pokontrolne z dnia 03.06.2014 r.

Pobierz (PDF)

15.07.2015

Protokół z kompleksowej kontroli prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności kontrolnej wykonywanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w 2014 roku - Starostwo Powiatowe

Pobierz (PDF)

12.10.2015

Zalecenia pokontrolne - Starostwo Powiatowe w Słupsku

Pobierz (PDF)

11.02.2016

Informacja pokontrolna nr I/2/2016/01 z dnia 01.02.2016 r. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku - Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk (I)"

Pobierz (PDF)

26.07.2016

Protokół z kontroli opracowanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego procedur wynagradzania i premiowania pracowników wedle obowiązujących przepisów prawa i ich realizacja w 2015 roku - Starostwo Powiatowe w Słupsku

pobierz (PDF)

09.09.2016

Sprawozdanie z kontroli finansowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku - Starostwo Powiatowe w Słupsku

pobierz (PDF)

20.10.2016

Informacja pokontrolna nr I/9/2016/01 z dnia 18.10.2016 r. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku - Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk (II)"

Pobierz (PDF)

11.10.2016

Protokół z czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój -  Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk (I)"

Pobierz (PDF)

22.11.2016

Protokół nr ZKO-I.1710.2.2016 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Starostwa Powiatowego w Słupsku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku w zakresie wykonywania zadań obronnych nałożonych przez Starostę Słupskiego

Pobierz (PDF)

29.12.2016

Informacja pokontrolna z dnia 29.12.2016 r. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku - Projekt "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu słupskiego i miasta Słupsk (II)"

Pobierz (PDF)

02.05.2017

Informacja pokontrolna nr RPO II/3/2017/01 z dnia 26.04.2017 r. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku - Projekt "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu słupskiego i miasta Słupsk (II)"

Pobierz  (PDF)

02.05.2017

Informacja pokontrolna nr II/33/2017/01 z dnia 26.04.2017 r. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku - Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk (II)"

Pobierz (PDF)

21.09.2017

Informacja pokontrolna nr I/5/2017/01 z dnia 21.09.2017 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku  - Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk (III)"

Pobierz (PDF)

05.12.2017

Informacja pokontrolna nr II/13/2017/01 z dnia 05.12.2017 r. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku - Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk (III)"

Pobierz (PDF)

13.12.2017

Protokół Ministerstwa Finansów Departamentu Audytu Środków Publicznych Wydziału Terenowego w Gdańsku z dnia 13.12.2017 r. - Projekt "Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu słupskiego i miasta Słupsk (II)" 

Pobierz (PDF)

21.08.2018

Protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Słupsku z dnia 20.08.2018

Pobierz (PDF)

03.10.2018

Informacja Pokontrolna Nr RPO/I/8/2018/I z dnia 28.09.2018 r. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku - Projekt "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z powiatu słupskiego i miasta Słupsk (III)"

Pobierz (PDF)

11.02.2019

Sprawozdanie z kontroli Wojewody Pomorskiego w związku ze złożoną skargą

Pobierz (PDF)

26.11.2019

Protokół z kontroli  udzielania upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i realizacji obowiązków wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Starostwo Powiatowe w Słupsku

Pobierz (PDF)

31.01.2020

Uwagi i wnioski pokontrolne Wojewody Pomorskiego - kontrola przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej  i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Pobierz (PDF)

01.09.2020

Informacja pokontrolna I.6.2020.01 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku - Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk (IV)

Pobierz (PDF)

30.11.2020

Informacja pokontrolna Nr II/11/2020/01 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku - Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk (IV)

Pobierz (PDF)

17.05.2021

Sprawozdanie z kontroli udzielania dostępu do informacji publicznych,  w tym informacji publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego

Pobierz (PDF)
01.12.2021 Informacja Pokontrolna Nr RPO I.4.2021.01 Pobierz (PDF)
15.03.2023 Informacja Pokontrolna Nr RPO II.6.2023.01 Pobierz (PDF)
03.04.2023 Uwagi i wnioski pokontrolne Wojewody Pomorskiego - kontrola poprawności realizacji zadań z zakresu pośradnictwa pracy Pobierz (PDF)
17.10.2023 Protokół nr 25/2023 z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Słupskiego w dniu 17 października 2023 r. Pobierz (PDF)

 

Wytworzył:
Andrzej Kuc
Udostępnił:
Kuc Andrzej
(2008-04-16 12:56:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Anioł Anita
(2023-12-14 11:21:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki