Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.

O stanie przyjmowanych spraw, w których osoba zainteresowana jest stroną, można dowiedzieć się bezpośrednio w działach Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, w których zakresie zadań znajduje się przedmiot sprawy zainteresowanego. Informacje o zakresie działań poszczególnych komórek organizacyjnych zamieszczone są w zakładce „Lista działów i stanowisk”.

Sprawy rozpatrywane są według kolejności wpływu z zachowaniem terminów określonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.). Ze względu na stopień złożoności sprawy oraz konieczność dokonania jej wszechstronnej analizy, w tym przeprowadzenia uzgodnień z innymi podmiotami (inne organy administracji rządowej, kierownicy jednostek podległych), rozpoznanie sprawy może przebiegać dłużej. Jednakże w każdym przypadku sprawy załatwiane są w terminach określonych ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, a w szczególnych rodzajach spraw w terminach określonych w odrębnych przepisach (np. wnioski o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej).

Wytworzył:
Anita Anioł
(2017-04-13)
Udostępnił:
Setnik Daniel
(2017-04-13 12:02:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Anioł Anita
(2022-05-23 11:32:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki